Voorwaarden inbrenger

Art.1De verkoper of inbrenger verklaart hierbij uitdrukkelijk de ware eigenaar te zijn of zoniet wel de toelating te hebben het lot voor de eigenaar te verkopen. Hij bevestigt dat er over het rechtmatig bezit geen enkele betwisting bestaat.
Art.2De inbrenger draagt zelf de verantwoordelijkheid wat betreft de eigendom, de authenticiteit, de juistheid van de gegevens en de aard en de staat van de ingebrachte stukken voor het geval er na de verkoop, hieromtrent betwisting zou ontstaan. Hij verbindt er zicht toe de Verkoopzaal Debaveye te vrijwaren van elk mogelijk rechtsgeding.
Art.3Alle voorwerpen aan de Verkoopzaal Debaveye toevertrouwd voor openbare verkoop zullen worden toegewezen aan de bieder met het hoogste bod. Voor goederen waarvan een schatting gedaan werd en niet op veiling gebracht werden zal een tussenkomst in de expertise aangerekend worden van 3% op de laagst geschatte waarde.
Art.4De verkoper heeft het recht bij inlevering van een lot een "reserve" te plaatsen: dit is een minimum toeslagprijs inclusief commissie waarvoor het lot als verkocht mag beschouwd worden. De schattingsprijs is de prijs die de verkoopzaal verwacht te behalen en kan alsook enkel beschouwd worden als richtprijs zonder verder enige verbintenis. Er zal evenwel geen reserve aanvaard worden onder de 125 euro.
Art.5Wanneer de ingebrachte goederen niet zouden verkocht zijn vallen de kosten van afhaling ten laste van de inbrenger. Indien de niet verkochte goederen na de veiling niet teruggehaald worden door de inbrenger zullen deze in een eerst-volgende veiling verkocht worden zonder reserveprijs aan het hoogste bod
Art.6Bij verkoop wordt op de alslagprijs een commissieloon van 15% afgehouden verhoogd met 2,5 euro per lot als vast recht.
Art.7Indien een koper om een of andere reden de door hem gekochte goederen weigert af te halen of te betalen zal de veilinghouder de inbrenger slechts uitbetalen na een eventuele latere verkoping rekening houdend met de eerste uitspraak. Geen enkele eis zal worden ingewilligd voor een eventueel verschil tussen oude en nieuwe verkoopprijs.
Art.8De opbrengst van de verkoping zal uitbetaald worden na afhouding van het commissieloon en de kosten ALLEEN NA VOORLEGGING VAN DE CONSIGNATIEBON vanaf de 2de donderdag volgend op de week van de veiling.
Art.9Eventuele afhaling bij de inbrenger thuis of andersom het terugbrengen van goederen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de stukken.
Art.10De inbrenger verleent de Verkoopzaal Debaveye het recht om de ingebrachte stukken ook in andere verkoopzalen te veilen en/of uit de hand te verkopen.
Art.11Goederen niet afgehaald binnen de zes maand na bedoelde veiling worden eigendom van de veilingzaal.
Art.12Ingeval van betwisting zijn alléén de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Voorwaarden koper

Art.1Alle loten worden toegewezen aan de meest biedende aanwezig in de verkoopzaal en/of telefonische- en schriftelijke biedingen. De verkoop gaat door mits contante betaling dwz de betaling gebeurt voor de afhaling van de goederen. Bankcheques worden aanvaard mits bankgarantie.
Op de afslagprijs wordt een recht gegeven van 22 % voor de kosten, verhoogd met 2,50 € per lot als uitgangsrecht.
Art.2Ieder nieuw bod wordt telkens verhoogd met een schijf van min. van 10 %. De telefonische biedingen starten automatisch met 75 €.
Art.3Alle voorwerpen en kunstwerken worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de toewijzing. De beschrijvingen in de catalogus zijn louter informatief en niet bindend. De tentoonstelling stelt het publiek ten volle in de mogelijkheid de aard en de staat van de goederen te onderzoeken. Door het bieden bewijst de kandidaat-koper de aard van de goederen te kennen en ze te aanvaarden in de staat waarin ze zich bevinden.
Liefhebbers welke niet op de verkoping kunnen aanwezig zijn, kunnen een aankooporder indienen. Hun aankopen vallen integraal onder deze verkoopsvoorwaarden. Na de toewijzing wordt geen enkele klacht meer aanvaard, van welke aard ook en staan de loten onder de verantwoordelijkheid van de koper.
Art.4Het volgrecht (verbonden aan de verkoop van bepaalde kunstwerken, waarvan de auteur minder dan 70 jaar gestorven is - wet van juli 1921) op bepaalde loten is verplicht. Dit volgrecht is ten laste van de koper en bedraagt 4% boven de 2000€.
Art.5Er wordt de grootste zorg besteed aan de verkochte voorwerpen. Eénmaal de toewijzing uitgesproken, staan de loten onder de verantwoordelijkheid van de koper. De afhaling, vervoer en verpakking der goederen is ten laste van de koper
Art.6De afhaling van de voorwerpen kan niet tijdens de veiling gebeuren. Wel onmiddellijk na de veiling van het laatste lot en DONDERDAG- OF VRIJDAGNAMIDDAG IN DE WEEK VAN DE VEILING OF BIJ BELET, GRAAG OP AFSPRAAK. Voor thuislevering : vraag inlichtingen bij de verantwoordelijke van de veiling. Handelaars kunnen op verzoek een factuur bekomen, die wordt na de veiling toegestuurd.
Art.7Voor verkochte stukken die later afgehaald worden, wordt een bewaargeld geheven van 2,50 € per stuk, per dag. Bij niet-betaling van een toegewezen lot, wordt dit opnieuw opgeroepen, hetzij dadelijk hetzij op één der volgende veilingen, doch ditmaal ten laste van de rouwkoper, welke zal gehouden zijn het eventueel verschil bij te betalen, zonder nochtans het overschot te kunnen vorderen, indien er een is. De intrest bij wanbetaling bedraag 20%. Elke koper wordt geacht in eigen rekening te handelen.

ONDERHAVIG REGLEMENT HANGT UIT TIJDENS DE TENTOONSTELLING EN VEILING.
ALLEEN RECHTBANKEN VAN KORTRIJK ZIJN BEVOEGD BIJ GEBEURLIJKE GESCHILLEN.

De inrichters : Veilingen Debaveye - Harelbeke.