Verkopen bij Debaveye

Inbreng/expertise en transport

U kan van maandag tem vrijdag bij ons terecht voor het schatten en inbrengen van meubelen, schilderijen, juwelen, oosterse tapijten, bronzen beelden, luchters, opschik en andere kunstvoorwerpen

Na afspraak komen we ook graag ter plaatse voor het estimeren van volledige inboedels, erfenissen en verdelingen.

Bij inbreng in veiling gebeurt de schatting gratis.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden inbrengers.

VEILINGHUIS = ‘Veilingen Debaveye’ met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Bavikhoofsestraat 74/76, KBO nr. BE 0521 622 844

INBRENGER = hij/zij die goederen aflevert bij het veilinghuis met het doel ze openbaar te laten veilen.

1. De inbrenger zal beschouwd worden als privé persoon en hij verklaart hierbij uitdrukkelijk de ware eigenaar te zijn of de toelating te hebben het lot voor de eigenaar te verkopen. Hij bevestigt dat er over het rechtmatig bezit van de goederen geen enkele betwisting bestaat en deze vrij zijn van elk wettelijk beletsel tot verkoop, inbegrepen verborgen gebreken. 

2. De inbrenger draagt zelf de verantwoordelijkheid wat betreft de eigendom, de authenticiteit, de juistheid van de gegevens en de aard en de staat van de ingebrachte stukken voor het geval er na de verkoop hieromtrent betwisting zou ontstaan. Hij verbindt er zich toe het veilinghuis te vrijwaren van elk mogelijk rechtsgeding.

3. Alle voorwerpen aan het veilinghuis toevertrouwd voor openbare verkoop zullen worden toegewezen aan de hoogste bieder. Indien goederen door de inbrenger uit veiling weerhouden worden zal hij het veilinghuis vergoeden voor alle gemaakte kosten en derving van baten. Voor goederen waarvan een schatting gedaan werd en niet op veiling gebracht werden zal een tussenkomst in de expertise aangerekend worden van 3 % op de laagst geschatte waarde.

4. De verkoper heeft het recht bij inlevering van een lot een “reserve” te plaatsen in onderling overleg met het veilinghuis : Dit is een minimum toeslagprijs inclusief commissie waarvoor het lot als verkocht mag beschouwd worden, evenwel zal geen discussie aanvaard worden indien er een afwijking is van 10 %. Er zal ook geen reserve aanvaard worden onder de 250 euro en moeten uitdrukkelijk op de consignatiebon staan. De schattingsprijs is de prijs die het veilingshuis verwacht te behalen en kan alsook enkel beschouwd worden als richtprijs zonder verder enige verbintenis.

5.Wanneer de ingebrachte goederen niet zouden verkocht zijn vallen de kosten van afhaling ten laste van de inbrenger. Indien de niet verkochte goederen na de veiling niet teruggehaald worden binnen de 2 maand door de inbrenger zullen deze in een volgende veiling verkocht worden zonder reserveprijs aan het hoogste bod. Niet verkochte goederen die niet afgehaald worden binnen de 12 maand, worden eigendom van de veilingzaal.

6.Bij de verkoop wordt op de afslagprijs standaard een commissieloon van 15 % afgehouden verhoogd met 2,5 euro per lot als vast recht. Indien het aangeboden stuk een meubel, een tapijt, luchter, varia of lot met meer dan 4 stuks binnen éénzelfde lot is, dan zal een commissie van 20 % aangerekend worden verhoogd met 2,5 euro als vast recht om de gemaakte kosten op te vangen. 

Wanneer de goederen abnormaal vuil zijn om te presenteren zullen we ze reinigen mits een tussenkomst in de kosten.

7.Indien een koper om een of om een of andere reden de door hem gekochte goederen weigert af te halen of te betalen (rouwkoop) zal het veilinghuis het stuk in een volgende veiling terug aanbieden of kan de inbrenger het lot terug afhalen zonder dat het veilinghuis een commissieloon ontvangt. Geen enkele eis zal worden ingewilligd voor een eventueel verschil tussen de oude en nieuwe verkoopprijs. Het veilinghuis kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van rouwkoop.

8.De opbrengst van de veiling zal uitbetaald worden na afhouding van het commissieloon en de kosten na voorlegging van deze consignatiebon vanaf de 4de donderdag volgend op de week van de veiling. Indien het veilinghuis op het tijdstip van de uitbetaling het verschuldigde bedrag van de koper niet ontvangen heeft zal de uitbetaling uitgesteld worden tot het veilinghuis het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. Ingevolge de anti-witwaswet wordt de opbrengst van verkochte goederen (indien deze hoger is dan 3000 €) gestort op de financiële rekening van de klant.

9.Eventuele afhaling bij de inbrenger thuis of andersom het terugbrengen van de goederen gebeurt op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de stukken.

10.De inbrenger verleent het veilinghuis het recht om de ingebrachte loten over te plaatsen naar een latere veiling, loten op te splitsen, te combineren, in andere verkoopzalen te veilen of uit de hand te verkopen. Het veilinghuis beslist zelf over de wijze van verkoop, de beschrijving in de catalogus en de publiciteit van de ingebrachte goederen.

11.Inbrengers die op eigen goederen bieden, worden door het veilinghuis beschouwd als effectieve kopers en zullen aan het veilinghuis het verschuldigde bedrag verhoogd met de geldende veilingkosten dienen te betalen.

12. Elke inbrenger ordt geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden hierboven.

13.Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 

Bekijk onze contact pagina
x

Wij gebruiken geen cookies. Alleen de YouTube-video kan wat achterlaten. Kijk gerust eens op ons Privacybeleid.

Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord.